امیرعبداللهیان؛

آمریکا به جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم اقتصادی پایان دهد

وزیر خارجه کشورمان در انتقاد از نگاه ابزاری به حقوق بشر توییتی منتشر کرد.
تصویر آمریکا به جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم اقتصادی پایان دهد

به گزارش پرسون، حسین امیرعبداللهیان در این توییت نوشت: دستور تحقیق در مورد فوت تراژیک مهسا، که چنانکه رییس‌جمهور گفت، مانند دختران خود ما بود، صادر شده است.

‏حقوق بشر، برای ایران ارزشی ذاتی دارد - بر خلاف کسانی که به آن به چشم ابزاری علیه رقبا می‌نگرند.

‏آمریکا باید به جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم اقتصادی پایان دهد.

417544