گمرک پلدشت ازخدمات بیمه آسیا قدردانی کرد

رئیس گمرک پلدشت با ارسال تقدیرنامه از خدمات بیمه آسیا تقدیر کرد.
تصویر گمرک پلدشت ازخدمات بیمه آسیا قدردانی کرد

به گزارش پرسون، رئیس گمرک پلدشت با ارسال تقدیرنامه از رئیس و کارشناس بیمه آسیا شعبه ماکو در خصوص رسیدگی بیمه ای مرتبط با بیمه تکمیلی درمانی کارکنان گمرک شهر پلدشت تشکرکرد.

بنابر این گزارش، در لوح تقدیر ارسالی آمده است:" نظر به اینکه از زمان اعقاد قرداد درمان تکمیلی با شرکت بیمه آسیا، خدمات ارائه شده توسط آن شعبه به کارمندان این گمرک در سطح عالی بوده و موجب رضایت کارکنان گمرک پلدشت شده اسا، بدینوسیله از زحمات مدیریت مجترم و پرسنل شرکت بیمه آسیا شعبه ماکو تقدیر و تشکر می نمایم."

408701