قیمت دلار امروز 10 مرداد 1401

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷,۸۷۹ (بیست و هفت هزار وهشتصد وهفتاد و نه تومان) اعلام کرد.
تصویر قیمت دلار امروز 10 مرداد 1401

به گزارش پرسون، بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۶۰۲ (بیست وهفت هزار و ششصد و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۸۷۹ (بیست و هفت هزار وهشتصد وهفتاد و نه تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۸,۵۴۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و چهل تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۸۲۷ (بیست و هشت هزار و هشتصد و بیست و هفت تومان) است.

408656