برگزاری اولین نشست پدافند غیرعامل در بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه ایران در اولین نشست تبیین و تقویت پدافند غیرعامل گفت: در راستای سند ابلاغی دولت ، دستورالعمل های پدافند غیرعامل و راه حل های مربوط به آن را باید طوری تنظیم کنیم تا در صورت وقوع حوادث، امنیت کاری مناسبی داشته باشیم.
تصویر برگزاری اولین نشست پدافند غیرعامل در بیمه ایران

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در این نشست یکتا اشرفی عضو هیات مدیره بیمه ایران، با اشاره به اهمیت حفاظت از دیتا به تشریح اقدامات ضروری بیمه ایران در خصوص پدافند غیر عامل، برای کاهش آسیب پذیری و تسهیل مدیریت بحران پرداخت و گفت: با آسیب شناسی شرایط حال حاضر شرکت و انجام فرآیند شبیه سازی میتوانیم نقاط قابل بهبود را مشهودتر نماییم.

جمشید جنگ آرا مدیر کل حراست ودبیر کارگروه پدافند غیرعامل نیز، ضمن بیان تعریفی از پدافند غیر عامل، موارد مهم برای تحقق کامل اقدامات پیشگیرانه را ترسیم نمود.

402224