گاف عجیب شبکه سه روی آنتن زنده!

برنامه فوتبال برتر در نشان دادن پرچم ایران دچار اشتباه شده است.

تصویر گاف عجیب شبکه سه روی آنتن زنده!

به گزارش پرسون، برنامه فوتبال برتر در نشان دادن پرچم ایران دچار اشتباه شده است؛ و تصویر پرچم ایران را برعکس نمایش داد.

منبع : جماران

401650