قائم‌مقام رییس حوزه ریاست صداوسیما کیست؟

مجید علیزاده قائم مقام مهدی مجتهد شبستری در حوزه ریاست صداوسیما منصوب شد.
تصویر قائم‌مقام رییس حوزه ریاست صداوسیما کیست؟

به گزارش پرسون، مجید علیزاده قائم مقام مهدی مجتهد شبستری در حوزه ریاست صداوسیما شد.

مهدی مجتهد شبستری که روز گذشته به سمت قائم مقام امور اجرایی و رئیس حوزه ریاست صداوسیما منصوب شده بود در حکمی مجید علیزاده مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان‌ها را به قائم مقامی خود در حوزه ریاست منصوب کرد.

پیشتر نورالله مرادی این مسؤلیت را برعهده داشت.

396654