کنایه معنادار یک مجری به حضور بازیگران در عرصه مجری‌گری

کنایه معنادار مجری تلویزیون را در در برنامه زنده به حضور بازیگران در عرصه مجری‌گری ببینید.
تصویر کنایه معنادار یک مجری به حضور بازیگران در عرصه مجری‌گری

به گزارش پرسون، مجری برنامه صبح بخیر ایران در برنامه زنده گفت: در نظرسنجی بهترین مجریان تلویزیون، هرچه چشم گرداندیم، هیچکدام از همکاران من در حوزه اجرا حضور نداشتند.

396377