تحقق 60 درصدی برنامه تجهیز منابع بانک کشاورزی در سال 1400

برنامه تعهدی تجهیز منابع بانک کشاورزی درسال 1400 قریب به 60 درصد محقق شده است .
تصویر تحقق 60 درصدی برنامه تجهیز منابع بانک کشاورزی در سال 1400

به گزارش پرسون، این بانک تا تاریخ 8 مهرماه ، 60 درصد برنامه تعهدی سال 1400 خودرا محقق کرد و مانده سپرده های مردمی خودرا افزایش داد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی همچنان برای افزایش نسبت سپرده های ارزان قیمت به منظور افزایش توان حمایتی بانک از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، اهتمام جدی دارد و در همین راستا نسبت سپرده های ارزان قیمت این بانک بیش از 57 درصد است که در مقایسه با پایان سال 1399 رشد مطلوبی داشته است .

363839