اختلال موقت در مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران

امروز 11 مهر ماه از ساعت 11 به مدت حداکثر سه ساعت مرکز ارتباط مردمی بانک ملی قطع است.
تصویر اختلال موقت در مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران

به گزارش پرسون، مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران، امروز 11 مهر ماه از ساعت 11 به مدت حداکثر سه ساعت دچار اختلال موقت در خدمات دهی خواهد بود. این اختلال موقتی و به علت به روز رسانی سیستم ها می باشد.

363361