تدوین گزارش برنامه عملیاتی ارتقای بهره ‌وری سازمان بیمه سلامت

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت، از تدوین گزارش برنامه عملیاتی ارتقای بهره ‌وری سازمان بیمه سلامت خبرداد.
تصویر تدوین گزارش برنامه عملیاتی ارتقای بهره ‌وری سازمان بیمه سلامت

به گزارش پرسون، حسین رنجبران معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده 5 برنامه ششم توسعه و بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 موضوع تدوین برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری، با مشارکت ارزنده اعضای کار گروه چرخه مدیریت بهره‌ وری ستادی و استانی، مشکلات و موانع بهره‌وری اعلامی دفاتر و ادارات‌ کل ستادی و استانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: پس از صدها ساعت فعالیت کارشناسی و تخصصی، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری سازمان بیمه سلامت مشتمل بر مسائل بهره‌ وری، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه های اجرایی تدوین و با تایید مدیر عامل سازمان به سازمان ملی بهره‌وری ارسال‌ شد.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: امیدواریم با اهتمام مجدانه همکاران ستادی و استانی در برنامه ارتقای بهره‌ وری زمینه بالندگی و پویایی هرچه بیشتر سازمان بیمه سلامت در ارائه خدمات به بیمه شدگان در سراسر کشور فراهم شود.

339402