واریز سود مشارکت به اندوخته بیمه گذاران عمر اندوخته دار کارآفرین

سود مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر اندوخته دار برای سال 1399 ( منتهی به 29/12/1399) به مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد ریال و معادل 31 درصد محاسبه و اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.
تصویر واریز سود مشارکت به اندوخته بیمه گذاران عمر اندوخته دار کارآفرین

به گزارش پرسون، شرکت بیمه کارآفرین در راستای اجرای مواد آیین نامه 68 شورای عالی بیمه، در سال مالی 1399 نرخ سود مشارکت در منافع 31 درصدی را برای اندوخته بیمه نامه های عمر اندوخته دار محاسبه و به حساب بیمه گذاران مشمول واریز کرد.

مدیر بیمه های زندگی بیمه کارآفرین ضمن اعلام این خبر افزود: «امکان مشاهده اندوخته به روز بیمه نامه با اعمال سود مشارکت در منافقع از طریق سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس: life.karafarin-insurance.ir وجود دارد.

339138