سرقت موتور یک خبرنگار حین ضبط مصاحبه + ویدیو

موتور یک خبرنگار حین تهیه گزارش به سرقت رفت.

تصویر سرقت موتور یک خبرنگار حین ضبط مصاحبه + ویدیو

به گزارش پرسون، موتور خبرنگار افغانستانی حین ضبط مصاحبه در هرات به سرقت رفت. سرقت موتور خبرنگار افغانستانی را می‌توانید در این ویدئو ببینید.

327313