325781

رایزنی وزاری خارجه ایران و بوسنی و هرزگووین درباره مسائل دوجانبه

تصویر رایزنی وزاری خارجه ایران و بوسنی و هرزگووین درباره مسائل دوجانبه
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگووین مسائل دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پرسون، در گفتگوی تلفنی امروز عصر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با بیسرا تورکوویچ وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگووین موضوعات و مسائل دوجانبه بین دوکشور از سوی وزرای امور خارجه مورد گفتگو و رایزنی قرار گرفت.

| 325781