325505

عید سعید قربان خجسته باد

تصویر عید سعید قربان خجسته باد

عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است.

رسانه پرسون

| 325505