325121

اشعار «بهاره رهنما» دوباره خبرساز شد

تصویر اشعار «بهاره رهنما» دوباره خبرساز شد
انتشار بخشی از شعرهای بهاره رهنما در فضای مجازی دوباره خبرساز شده و انتقاد کاربران را به دنبال داشته است.

به گزارش پرسون، انتشار بخشی از شعرهای بهاره رهنما در فضای مجازی دوباره خبرساز شده و انتقاد کاربران را به دنبال داشته است.

| 325121