307343

واریز حقوق خرداد ماه بازنشستگان کشوری؛ امروز

تصویر واریز حقوق خرداد ماه بازنشستگان کشوری؛ امروز
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز واریز حقوق خرداد ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق تا ساعتی دیگر خبر داد.

به گزارش پرسون، علی خدامی افزود: تا عصر امروز (۳۱ خردادماه) حقوق بازنشستگی به صورت کامل به حساب بیش از یک و نیم میلیون نفر ذینفع این صندوق واریز خواهد شد.

| 307343