305312

دعوت متفاوت ستاره سینما برای شرکت در انتخابات

تصویر دعوت متفاوت ستاره سینما برای شرکت در انتخابات
بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد.

به گزارش پرسون، بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد.

| 305312