287412

یوسفی:

تایید و عدم تایید صلاحیت کاندیداها براساس استعلامات مراجع چهارگانه است

تصویر تایید و عدم تایید صلاحیت کاندیداها براساس استعلامات مراجع چهارگانه است
نماینده مجلس تاکید می کند که رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا با توجه به نتیجه استعلامات از مراجع چهارگانه است.

به گزارش پرسون، مجتبی یوسفی با اشاره به انتقادات به رد صلاحیت ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: تشکیل شوراها یکی از اصول اقنون اساسی است که باید در جهت مشارکت و همراهی مردم در اداره امور شهرشان صورت گیرد، در واقع شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی محسوب می شوند اما با ضعف قوانین بالا دستی شوراها عملا به شوراهای شهرداری تبدیل شده اند، با این حال انتظار می رود که از سیاسی کاری ها فاصله بگیرند و به سمت تخصصی شدن بروند.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس بیان کرد: در بحث تایید صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا توسط نمایندگان انتقاداتی وجود دارد، بنده و تعدادی از نمایندگان راضی به ورود به نظارت بر این انتخابات نبوده ایم و انتظار می رود که قانون در این زمینه اصلاح شود.

وی توضیح داد: من نماینده تخصصی در زمینه تایید یا رد صلاحیت ندارم و باید شورای نگهبان و وزارت کشور در این زمینه تدبیر کنند و باید مشابه انتخابات دیگر صلاحیت ها در مرکز تخصصی بررسی شود، از این رو اعتقاد دارم این روش تایید صلاحیت مناسب نیست.

یوسفی در ادامه اظهار داشت: این دور برای اینکه اعمال سلیقه نشود مقرر شد نظر مراجع چهارگانه لحاظ شود، نباید فراموش کرد با وجود اینکه شوراهای شهر و روستا عملکرد خوبی داشتند اما خروجی کار برخی از اعضای شوراها در سراسر کشور باعث شده است مردم در کل از عملکرد شوراها راضی نباشند.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: رد صلاحیت ها در هیات نظارت قاعدتا بر اساس استعلامات بوده و ممکن است جایی کم و کاست داشته باشد اما در فرآیندی که قانونگذار لحاظ کرده، امکان اعتراض و احقاق حق وجود دارد.

منبع : خانه ملت

| 287412