284403

تفاهم و توافق در زندگی مشترک چه تفاوتی دارند؟

تصویر تفاهم و توافق در زندگی مشترک چه تفاوتی دارند؟
کارشناس ارشد روانشناسی گفت: بیشتر مردم در زندگی مشترک تفاهم را از توافق تشخیص نمی‌دهند و همین امر ممکن است سبب بروز مشکلاتی شود.

به گزارش پرسون، مهرنوش قنبری روانشناس و روان درمانگر با بیان اینکه بیشتر مردم تشخیص اشتباهی از تفاهم و توافق در زندگی مشترک دارند، گفت: تفاهم یعنی فهـم نزدیـک بـه هـم داشتن، اما توافق تلاش برای رسیدن به یک فهم نزدیک به هم معنا می‌شود.

او بیان داشت: افرادی که با هم تفاهم دارند به راحتی و سهولت با هم روزگار می‌گذرانند، اما آنها که با هم توافق کرده اند ممکن است در طول زمان به توافق‌های خود پایبند نباشند و از توافق خود عدول کنند، تفـاهم یعنـی من و تو بدون اینکه از قبل با هم توافق کرده باشیم، نظراتمان نزدیک به هم است.

قنبری تصریح کرد: اما توافق یعنی من و تو لازم است انرژی مصرف کنیم و نظراتمان را به هم نزدیک کنیم، این در حالی است که تفاهم بدون نیاز به صرف انرژی به دلایل مختلف از جمله پیشینه همانند، از قبل در همسران وجود دارد.

روانشناس و روان درمانگر ادامه داد: دلیل اصلی اینکـه ذکـر مـی شـود افـرادی کـه تفـاوت زیـاد سـنی، فرهنگی اجتماعی، تحصیلی، دینی و ... دارند برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند، ایـن است که این افراد تفاهم زیادی با هم نخواهند داشت، تفاوت‌های فرهنگی، قـومی، نـژادی، سنی، مذهبی، اجتماعی و تحصیلی باعث می‌شـود کـه نگـرش افـراد بـه دنیـا و موضـوع‌های زندگی متفاوت باشد، وقتی که نگرش‌ها متفاوت باشد تفاهم با مشکل روبرو خواهد شد.

او اظهار داشت: مطمئناً توافق جایگاه بسیار مهمی در زندگی مشترک دارد، اما آنچه در مورد انتخاب همـسر مهم تلقی می‌شود، تفاهم است. برای آنکه بفهمیم با چه کسی تفاهم داریم لازم است خود و خواسته‌های خود را بشناسیم و از آنجا که ازدواج حـوزه‌ای اسـت بـا متغیرهـای متعـدد، وقتی همسران در مورد هر کدام از این متغیر‌ها فهم نزدیک به هم داشـته باشـند، مـی تـوانیم بگوییم که در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

| 284403