234356

غریب آبادی خبر داد؛

ساعت توقف تمام دسترسی‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ 24 امشب

تصویر ساعت توقف تمام دسترسی‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ 24 امشب
نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین درباره توقف دسترسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی مطالب مهمی مطرح کرد.

به گزارش پرسون، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: تمام دسترسی‌های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: از ساعت ١٢ امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم دستورات لازم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است.

| 234356