233595

نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم برگزار شد

تصویر نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم برگزار شد
نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با تمرکز بر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.

به گزارش پرسون، دکتر قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری در سخنرانی شروع این مراسم اذعان داشت امروز بدون در نظر گرفتن مسائل علمی امکان توسعه هیچ بخشی را نخواهیم داشت، چنان که‌ از دیرباز نیز ادبای ما گفته اند توانا بود، هرکه‌ دانا‌ بود.

در شرایط حساس کنونی (با توجه به کرونا که فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده و تحریم های ظالمانه) این نشست برای ما اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

از لحاظ تاریخی ایران جزو تمدن های تاریخی بوده و از لحاظ ارتباط نیز نقش ایران نادیده گرفتنی نیست.

ایران یک بازار ۸۰ میلیونی دارد که خیلی از کشورها چشم به آن دوخته اند و نباید کشورها و گروه هایی که همواره در کنار ما را نادیده گرفت.

دکتر قبادیان همچنین افزود تجارت الکترونیک دارد جای تجارت سنتی را می گیرد و وزارت صمت بیش از ۱۰ سال است در این زمینه های مختلف اعم از تعامل با گمرک، حمل و نقل و تجارت کار می کند.

در تجارت الکترونیک نه تنها از کشورهای همسایه عقب نیستیم، شاید بتوان گفت در دنیا نیز گام های خوبی برداشته ایم و از بقیه دنیا نیز عقب نیستیم.

سفارت های ما وزارت خانه ها و رایزن های تجاری همواره در برقراری ارتباط به تمام کشورها (به جز یکی دو کشور) همواره پیش قدم بوده اند.

امید است نتایج علمی و مفید و منطقی که از این نشست ها و پانل ها بیرون می آید را در دستور کار خود قرار دهیم و بتوانیم با کمک آنها در مسیر مناسب قرار گرفته و به سر منزل مقصود برسیم.

| 233595