227463

پادکست خبری نبض پرسون

تصویر پادکست خبری نبض پرسون

ما در رسانه پرسون و در تلاشی دیگر برای تکمیل شدن، به رهنمودتان گوش جان سپردیم و کاری متفاوت آکنده از طنز تقدیم داشته ایم.
ما را همراه با نبض پرسون بشنوید.

| 227463