علی اکبر هاشمی رفسنجانی

در هفتمین سالگرد فقدان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هنوز هم آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، تحریم همه‌جانبه‌ای است که رسانه‌ها و دستگاه‌های رسمی از حدود دو دهه قبل علیه او اِعمال کرده بودند و همچنان ادامه دارد.
روحانی یک بذری بود که در گلخانه هاشمی رفسنجانی پرورش پیدا کرد و خود هاشمی هم به این مساله اذعان داشت که آقای روحانی رأیی نداشت و با حمایت او رئیس‌جمهور شد.