تیم ملی والیبال

در حالی که ۴۰ روز تا پایان مهلت چهار ساله ریاست داورزنی باقی مانده او از جذب مربی خارجی صحبت کرده آن هم در شرایطی که مطالبه استعفا به اوج خود رسیده است.