مرد عقرب خوار ایران را تماشاکنید

به نظرتون چه دلیلی داره که این مرد عقرب زنده را می خورد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، عمو بهرام بگ مردی ایرانی که خوراکش عقرب خوردنه. چه دلیلی میتونه داشته باشه که عقرب نیشش نمیزنه؟

منبع: ترفند

705480