تست بینایی؛ حلقه ازدواج را در کمتر از ۷ ثانیه پیدا کنید

در سرگرمی تصویری زیر تعداد زیادی ساعت در انواع مختلف دیده می شوند، اما بین آنها یک حلقه ازدواج نیز همراه ساعت است. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟
تصویر تست بینایی؛ حلقه ازدواج را در کمتر از ۷ ثانیه پیدا کنید

به گزارش سایت خبری پرسون، این قبیل سرگرمی های تصویری با به چالش کشیدن مغز و چشم های انسان گزینه خوبی برای آزمایش و تقویت مهارت های مشاهده ای ما هستند.

چالش این است که حلقه ازدواج را در کمتر از ۷ ثانیه پیدا کنید.

اگر حلقه ازدواج را در کمتر از ۷ ثانیه پیدا کنید، تیزبین هستید

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

..

..

..

..

..

..

در تصویر زیر حلقه ازدواج پنهان بین ساعت ها مشخص شده است.

اگر حلقه ازدواج را در کمتر از 7 ثانیه پیدا کنید، تیزبین هستید

منبع: خبرفوری

599369