طعنه به مجلس به خاطر سکوت درباره فساد چای دبش، گرانی ها، آلودگی هوا و...

یک روزنامه به سکوت مجلس در برابر فساد چای دبش انتقاد کرد.
تصویر طعنه به مجلس به خاطر سکوت درباره فساد چای دبش، گرانی ها، آلودگی هوا و...

به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه هم میهن در قالب یک کاریکاتور به مجلس یازدهم به خاطر سکوت در باره فساد چای دبش، گرانی ها، آلودگی هوا و... انتقاد کرد.

منبع: روزنامه هم میهن

575127