معمای تصویری؛ 3 تفاوت این دو تصویر را پیدا کنید

بین این دو تصویر سه تفاوت وجود دارد، آیا می توانید همه آنها را در طول 12 ثانیه تشخیص دهید؟ این چالش را انجام دهید و مهارت های بینایی خود را محک بزنید.
تصویر معمای تصویری؛ 3 تفاوت این دو تصویر را پیدا کنید

به گزارش سایت خبری پرسون، اگر واقعا می خواهید مهارت های بینایی و دقت خود را بهبود ببخشید، باید روزانه حداقل یک پازل یا معمای تصویری را حل کنید. این پازل ها دقت دید شما را به چالش می کشند، زیرا یافتن تفاوت بین دو تصویر تقریبا یکسان، کاری دشوار است. اکنون وقت آن است تا بینایی چشمان تان را محک بزنید.

آزمون تشخیص تفاوت تصویر ماهیگیر

تصویر ماهیگیر

در بالا می توانید دو تصویر یکسان را که در کنار هم قرار دارند را ببینید. هر دو تصویر پسری را در حال ماهیگیری نشان می دهد. اگرچه تصاویر تقریبا یکسان هستند، اما 3 تفاوت بین آنها وجود دارد. آیا می توانید همه آنها را در 12 ثانیه پیدا کنید؟

زمان شما از حالا شروع می شود. با این حال، به یاد داشته باشید که پاسخ آزمون تشخیص تفاوت تصویر ماهیگیر در پایین صفحه قرار دارد. اما تقلب نکنید.

.

.

.

.

زمان تمام شده است.

آیا توانستید تمام تفاوت ها را تشخیص دهید؟

جواب

در این بازی تفاوت، از شما خواسته شد تا 3 تفاوت بین دو تصویر را در 12 ثانیه تشخیص دهید. تفاوت ها به شرح زیر است:

تفاوت های تصویر ماهیگیر

منبع: خبرنامه

548360