نوشته پر از گاف امیرعبداللهیان سوژه شد!

نوشته پر هرج و مرج ضمیمه شده در پایین، پیام وزیر امور خارجه در شبکه ایکس است.
تصویر نوشته پر از گاف امیرعبداللهیان سوژه شد!

به گزارش پرسون، نوشته‌ای که از سویی فاقد حداقل های نگارش فارسی است و از سوی دیگر سرشار از تعابیر نامفهوم و واژگان غریب و نامتعارف!

*" رژیم اشغالگر آپارتاید" چه صیغه‌ای است؟ آیا مقصود رژیمی است که " آپارتاید " را اشغال کرده است؟
ظاهرا مراد نویسنده، اضافه کردن مضاف الیه آپارتاید به عبارت معروف " رژیم اشغالگر قدس " است.
در این صورت می بایست می نوشت: رژیم آپارتایدی و اشغالگر...
*"هتک حرمت ادیان الهی" به کلی بی معنی است. هتک حرمت عملی فیزیکی است که در مواردی چون تعرض به تن زنان و یا اماکن مقدس به کار می رود و به عبارتی سر و کار آن با اجسام است.
به ادیان الهی، فرضا " توهین " می شود، نه هتک حرمت. آنچه در غزه هم اتفاق افتاده بمباران یک کلیسای قدیمی است که می توان آن را هتک حرمت یک مکان دینی دانست.
*"گروهک های تروریستی بدوی و داعش" نیز، از لحاظ مفهومی و نگارشی غلط است.
این جمله را باید اینطور نوشت: گروه های تروریستی بدوی و داعشی.
دوما صفت بدوی به کلی بیجاست!
مقصود از بدوی چیست؟ بیابانی، دهاتی، عقب مانده، ابتدایی....؟
واقعیت آن است که گروهی مثل داعش - نه البته "گروهک" که ابتدای انفلاب برای تصغیر و تحقیر سازمان های مخالف به کار می رفت - یک جریان مدرن سازمان یافته و شهری بود که از جدیدترین متدهای جنگی و تبلیغاتی روز بهره می برد.
اساسا تروریسم و ایدئولوژی که سازنده هویت داعش و سازمان های مشابهند، مقولاتی به کلی مدرنند.
خود داعش هم گروهی بود با زمینه اجتماعی شهری که پیروانش را از میان فرودستان ساکن در حاشیه شهرها و محذوفان سیاسی و فرهنگی جذب می کرد. حتی رجعت ارتجاعی و خشونت آمیز این گروه ها به سنت را هم باید قسمی "شورش پسامدرن" محسوب کرد نه بدوی و دهاتی!
نوشته پر از گاف امیرعبداللهیان سوژه شد!

منبع: شارنامه

544827