حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان

تصویر حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان

به گزارش پرسون، دریاچه آزادی در گرم‌ترین ماه تابستان کم عمق‌ترین‌ روزهای خود را تجربه می کند و ارتفاع آب در این دریاچه با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

عکاس: سید مصطفی تهرانی

حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان حال و روز دریاچه آزادی در روزهای گرم تابستان

به

505434