برای پیشگیری از جرائم

همکاری شبکه آموزش و دادگستری

طی یک نشست تفاهمی میان شبکه آموزش و دادگستری استان تهران برای همکاری در خصوص آموزش و فرهنگ سازی برای پیشگیری از وقوع و رسیدگی به جرائم صورت گرفت.

تصویر همکاری شبکه آموزش و دادگستری

به گزارش سایت خبری پرسون، دادگستری تهران و شبکه آموزش سیما جهت فرهنگ سازی و وآموزش پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به جرائم و تولید برنامه هایی با این مضمون با حضور علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش سیما و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ،رضا مهدوی مهر و حاجی رضا شاکرمی به توافق رسیدند.

در این تفاهمنامه با توجه به بالارفتن آمار پرونده های جرائم در دادگستری به ضرورت برنامه سازی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین آشنایی مردم با پرونده های قضائی تاکید شده است.

رئیس دادگستری تهران در این نشست بیان کرد:با توجه به افزایش جرم به علت عدم آگاهی مردم، لازم است تا در حوزه پیشگیری از جرم فرهنگ سازی و آموزش های لازم از طریق شبکه آموزش سیما صورت گیرد.

منبع: برنا

487065