تصویری جدید از خانواده بشار اسد

به تازگی تصویری جدید از خانواده بشار و ماهر اسد در کنار عمویشان رفعت اسد، منتشر شده است.
تصویر تصویری جدید از خانواده بشار اسد

به گزارش پرسون، در ادامه تصویری جدید از خانواده بشار و ماهر اسد در کنار عمویشان رفعت اسد، را با هم میبینیم.

482794