قیمت اجاره آب قنات در طهران قدیم

شاید برای شما جالب باشد که قیمت اجاره آب قنات در طهران قدیم را بدانید.
تصویر قیمت اجاره آب قنات در طهران قدیم

به گزارش پرسون، در طهران قدیم قنات‌ها پُر آب بودند و آب زیاد بود، اما حساب و کتاب و قدر و قیمت داشت؛ در حقیقت، آب اجاره‌ای بود.

اجاره قنات برای تأمین آب مصرفی منازل و همچنین برای کشاورزی و باغداری در سراسر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی رواج داشت و تعدادی از اسناد این اجاره‌نامه‌ها نیز موجود است. یک اجاره‌نامه قنات مربوط به سال ۱۲۸۹ شمسی به این شرح است:

«سید محمد زارع، قناتی را در روستای جوشقان استرک از همسر مجتهد و دختر محمدابراهیم تاجر اجاره کرده است. شرط اجاره این است که باید هر ساله ۱۲من گندم، ۱۲من هندوانه و ۱۲من جوزق [غوزه پنبه]، بدون احتساب کرایه حمل، تحویل دهد. مالیات و لایروبی قنات برعهده صاحب قنات است».

سند دیگری مربوط به سال ۱۳۰۷ شمسی در دسترس است و از متن آن معلوم می‌شود مؤجران احتمالا آب قنات را با بخشی از محصول زراعی خود اجاره می‌کردند. متن این اجاره‌نامه چنین است: «استیجار شرعی نمود آقا عباسعلی... از جناب آقای عبدالکریم، فراش تلگرافخانه... تمامی مجری‌المیاه [محل عبور آب]دو نفر و نیم آب قنات علائی... الی مدت دو سال تمام... به مال‌الاجاره مقدار بیست و شش مَن گندم و بیست و شش مَن جوزق [غوزه پنبه]اول‌چین و دوم‌چین بالمناصفه که هر سالی بیست و شش مَن گندم و جوزق... مال‌الاجاره را تسلیم نماید و صیغه مؤاجره بنهج [به‌شیوه، به‌رسم]شرع جاری گردید».

منبع: فارس

466118