تصاویر تجمع دختران و پسران تهرانی مقابل سفارت فرانسه/ دختران چفیه به دوش و سلام نظامی خاص یک خانم

تصویر تصاویر تجمع دختران و پسران تهرانی مقابل سفارت فرانسه/ دختران چفیه به دوش و سلام نظامی خاص یک خانم

به گزارش پرسون، دانش آموزان تهرانی علیه نشریه فرانسوی شارلی ابدو که به مقام معظم رهبری اهانت کرده بود، مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند.

459113