بایسته های مدیریت فرهنگی در عرصه بین الملل

دغدغه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هدایت و ترویج هنجارها و الگوهای فرهنگی-رفتاری صحیح در چارچوب سیاست‌های فرهنگی ، معطوف به دغدغه های محیطی ما در حوزه روابط بین الملل است.
تصویر بایسته های مدیریت فرهنگی در عرصه بین الملل

به گزارش پرسون،دکترملک محمدنجفی در یادداشتی نوشت: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مدیریت فرهنگی ، اگرچه دارای ثوابت و بایسته هایی در حوزه نظری می باشد، اما به دلیل اهمیت و اصالت محیطی که مدیریت فرهنگی باید در آن اعمال شود، نمی توان نقش مؤلفه های متغیر را در آن نادیده انگاشت .

به عبارت بهتر، مدیریت فرهنگی فراتر از بایسته های تحقق آن، ناظر بر مخاطب و محیط شکل نهایی و صحیح خود را پیدا خواهد کرد.

مدیریت در هر سازمانی عبارت از تعریف و هماهنگ‏سازی ظرفیت‌ها و منابع انسانی و استفاده مؤثر از آنها برای تحقق اهداف سازمان می باشد. زمانی که ما با مقوله ای به نام«دیپلماسی فرهنگی»مواجه می شویم، این موضوع به مراتب پیچیده تر از قبل خواهد بود. ما در اینجا با هدایت ومدیریت منابع یک سازمان،در مسیر تحقق اهداف کلان فرهنگی کشوردر محیط بیرونی ( بین المللی) مواجه هستیم. بدیهی است که در چنین شرایطی ظرایف و اقتضائات محیط و مخاطبان باید به صورت دقیق و محاسبه شده در نظر گرفته شود تا خروجی نهایی مدیریت فرهنگی ما در عرصه بین المللی، مطلوب و تأثیرگذار باشد.

در این خصوص باید اطلاع رسانی، ترویج و تبلیغ امور فرهنگی با در نظر گرفتن مطلوبیت‌ها و اهداف تعیین شده درحوزه دیپلماسی فرهنگی تطبیق داده شود. بنابراین باید میان دیپلماسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی و ارکان این دو، نوعی همپوشانی مؤثر صورت داد و خروجی نهایی این همپوشانی را به سود اهداف کلان و خرد فرهنگی کشور تعریف کرد.

از سوی دیگر، ما در اینجا با فرآیند به کارگیری مؤثر منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی، سازماندهی و تجمیع منابع و بسیج امکانات و در نهایت هدایت آنها به سوی اهداف تعیین شده مواجه هستیم. درحوزه مدیریت فرهنگی بین المللی، پیوست بیرونی و فرامرزی فعالیت‌های فرهنگی را به صورت مستمر و نهادینه شده درنظرقرار داد و توانایی و ظرفیت نیروهای انسانی و حتی امکانات سازمان را متناظر با این پیوست‌ها و مأموریت‌ها تعریف کرد.در صورت این انطباق هوشمندانه و ضروری، ما بهترین خروجی ممکن را در حوزه دیپلماسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی بین المللی خواهیم داشت.

در این میان، اسناد بالادستی و مبانی نظام ارزشی و فرهنگی کشور و متعلقات آنها، راهنما و مبنای اصلی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محسوب می شود و هر گونه ابتکار عمل در عرصه شناخت محیط و مخاطب ، درچارچوب همین سیاست‌های کلان صورت می گیرد.

دغدغه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هدایت و ترویج هنجارها و الگوهای فرهنگی-رفتاری صحیح در چارچوب سیاست‌های فرهنگی ، معطوف به دغدغه های محیطی ما در حوزه روابط بین الملل است. این هم افزایی و هماهنگی معقول، رمز موفقیت ما در این عرصه محسوب می شود. شناسایی امکانات و توزیع مسئولیت‌ها و ایجاد تناسب میان افراد و وظایف محوله ، اقدامات و گام‌های مهمی است که مدیریت منابع انسانی در حوزه دیپلماسی فرهنگی متولی آن بوده و تحقق کامل این موارد نیز اصلی ترین دغدغه این بخش محسوب می شود.

منبع:رسالت

458916