درخواست عجیب خبرنگار زن از مردم با سوژه همجنس‌گرایی در ایران!

به گزارش پرسون، خبرنگار صداوسیما در ویدیویی از مخاطبین خود خواست نظرات خود در مورد «همجنس‌گرایی در ایران» را کامنت کنند تا در گزارش خود از آنها استفاده کند!

منبع: چندثانیه

411882