بنویسیم غزه شهری در اوکراینه تا وجدان خفته بعضیها تکانی بخوره

تصویر بنویسیم غزه شهری در اوکراینه تا وجدان خفته بعضیها تکانی بخوره

به گزارش پرسون، کاربری در توئیتی نوشت:

بنویسیم غزه شهری در اوکراینه و این دخترک مظلوم، چشمانی آبی داشت شاید وجدان خفته بعضیها در دنیا و ایران تکانی بخوره

بنویسیم غزه شهری در اوکراینه تا وجدان خفته بعضیها تکانی بخوره

بنویسیم غزه شهری در اوکراینه تا وجدان خفته بعضیها تکانی بخوره

بنویسیم غزه شهری در اوکراینه تا وجدان خفته بعضیها تکانی بخوره

بنویسیم غزه شهری در اوکراینه تا وجدان خفته بعضیها تکانی بخوره

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

409241