پرداخت مستمری مردادماه به خانواده‌های قربانیان سیل استهبان

مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: کارگروهی ویژه به منظور حمایت و پشتیبانی از بازماندگان قربانیان سیل استهبان که تحت پوشش چترحمایتی این سازمان بودند، تشکیل شد.

تصویر پرداخت مستمری مردادماه به خانواده‌های قربانیان سیل استهبان

به گزارش پرسون، مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفن: پرونده چهار نفر از جانباختگان حادثه سیل استهبان که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند مشمول پرداخت مستمری، هزینه‌های کفن و دفن و سایر موارد قانونی می‌شوند.

روند تشکیل پرونده و پرداخت مستمری این افراد فارغ از روال اداری با هماهنگی‌های انجام شده خارج از نوبت در دست بررسی قرار می‌گیرد.

407268