حمله تمام عیار تلویزیون به فضای مجازی!

تصویر حمله تمام عیار تلویزیون به فضای مجازی!

به گزارش پرسون، رئیس سازمان صداوسیما گفته اگر جایی در صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خلاف انتظارات مردم، فرهنگ و هنجارها اتفاقی بیفتد، در تعامل با سکوهای انتشار و پلتفرم ها سعی می کنیم ایرادات را برطرف کنیم؛ اگر تعاملات به نتیجه نرسید از ابزارهای قانونی استفاده می کنیم....این اظهارات سوژه کارتونی در اعتماد شد.

406929