«گلشیفته فراهانی» اشک «الهام چرخنده» را درآورد!

الهام چرخنده در مصاحبه اخیرش با رضا رشیدپور برای گلشیفته فراهانی اظهار تاسف کرد.
تصویر «گلشیفته فراهانی» اشک «الهام چرخنده» را درآورد!

به گزارش پرسون، الهام چرخنده در مصاحبه اخیرش با رضا رشیدپور برای گلشیفته فراهانی اظهار تاسف کرد و در حالی که اشک چشمانش را خیس کرده بود گفت که گلشیفته حیف شد.

او هنگامی که در برنامه رضا رشیدپور صحبت از گلشیفته فراهانی شد زیر گریه زد و حالش حسابی بد شد.

الهام چرخنده رو به رضا رشید پور گفت که گلشیفته فراهانی حیف شد.

حیف فیلم میم مثل مادر

حیف فیلم عصر سرما…

گلشیفته واقعا حیف شد.

منبع: وقت صبح

400554