جدیدترین روش بیهوشی در اتاق عمل را ببینید!

رییس انجمن متخصصان بیهوشی ایران گفته با وجود محدودیت دارویی نمی توانیم بیماران را با کیفیت بالا بیهوش کنیم. محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع پرداخت.
تصویر جدیدترین روش بیهوشی در اتاق عمل را ببینید!

به گزارش پرسون، رییس انجمن متخصصان بیهوشی ایران گفته با وجود محدودیت دارویی نمی توانیم بیماران را با کیفیت بالا بیهوش کنیم. محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع پرداخت.

400318