جنجال‌ بلاگر پرحاشیه در بیمارستان

جنجال آفرینی مستر تیستر یکی از شاخ های مجازی در یک بیمارستان حاشیه ساز شد.

تصویر جنجال‌ بلاگر پرحاشیه در بیمارستان

به گزارش پرسون، گزارشی از جنجال مستر تیستر چهره معروف فضای مجازی در بیمارستان سعیدی شیراز و درگیری با کادر درمان را در فیلم زیر مشاهده کنید.

400268