معما: شما کدام در را برای فرار باز می کنید؟

اگر میخواهید ذهن فرزندانتان را به چالش بکشید از آن ها بخواهید که به تصویر زیر با دقت نگاه کنند و دیدگاهشان را توضیح دهند.
تصویر معما: شما کدام در را برای فرار باز می کنید؟

به گزارش پرسون، تصور کنید که در حال فرار به درهای بسته برخورد می کنید. فرصت زیادی ندارید و باید به سرعت یکی از این در ها را انتخاب کرده و با عبور از آن به فرار خود ادامه دهید. فقط 3 در وجود دارد که می توانید باز کنید تا به مقصد خود ادامه دهید که پشت هر یک از آنها خطری وجود دارد و شما را تهدید میکنید. یک قاتل پشت در اولی پنهان شده و شیری که 3 سال است غذا نخورده است پشت در دومی و در پشت در سومی آتشی عظیم در انتظار شماست؛ انتخاب شما کدام است؟ یا بهتر بگوییم امن ترین در برای فرار کدام است؟

پاسخ معما

امن ترین در برای فرار، دری است که پشت آن شیر گرسنه قرار دارد. حتما می پرسید چرا و چطور؟

گفتیم شیر گرسنه ای که 3 سال است غذا نخورده شما تصور کردید که این شیر بسیار گرسنه است در حالیکه هر شیر قوی و درنده ای چنانچه این مدت طولانی گرسنه بماند، خواهد مرد پس شیر گرسنه پشت در، در واقع شیر مرده ای است که هیچ آسیبی به شما نخواهد زد.

399198