ارئیه پدرشوهر به عروس می رسد؟

عروس به واسطه ازدواج با همسرش از پدرشوهرش ارث بری می کند، ولی به تنهایی خیر مگر در شرایط خاص.
تصویر ارئیه پدرشوهر به عروس می رسد؟

به گزارش پرسون، پدر شوهر عروس فوت می‌شود و اگر شوهر این زن قبل از فوت پدر شوهرش فوت شده باشد، این عروس و حتی فرزندانش ارثی نخواهند برد، اما در صورتی که عروس رابطه فامیلی با پدرشوهر داشته باشد و شوهرش هم فوت شده باشد، ارث خواهد برد.

399070