جزئیات جدید از زمان اعطای یارانه اقلام

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح یارانه نان در یک استان به صورت آزمایشی اجرایی می شود.

به گزارش پرسون، این طرح نیازمند زیرساخت هایی است که پیش بینی می شود تا دو ماه آینده، باهمکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این زیرساخت ها آماده شود.

وزارت اقتصاد مسئول طراحی و آماده سازی این زیرساخت هاست.

396845