شرایطی که مهریه را نصف می کند

در برخی از شرایط، وقتی زن مهریه‌اش را مطالبه کرده و مرد ملزم به پرداخت آن می‌شود، قانون مهریه را نصف می‌کند.
تصویر شرایطی که مهریه را نصف می کند

از جمله مهم‌ترین حقوقی که زن به موجب عقد نکاح به دست می‌آورد مهریه است. مهریه در واقع مالی است که مرد پرداخت آن به زن را بر عهده می‌گیرد و هر زمان که زن بخواهد قابل مطالبه است. در این مطلب به موضوع نصف شدن مهریه زنان می‌پردازیم.

نصف شدن مهریه و شرایط آن

طلاق قبل از رابطه زناشویی

مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد، ناپایدار است و اگر بین مرد و زن رابطه جنسی صورت نگرفته باشد، مهریه نصف می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد تنها باید نصف مهریه را پرداخت کند. حتی اگر قبل از طلاق مهریه را به‌صورت کامل پرداخت کرده باشد، می‌تواند مازاد آن را پس بگیرد.

بذل تمام مدت در عقد موقت

از موارد دیگری که باعث نصف شدن مهریه می‌شود در ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی آورده شده است و بر مبنای عقد موقت تعیین شده است. بر این اساس، در نکاح موقت هرگاه شوهر قبل از رابطه جنسی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف میزان اصلی مهریه را پرداخت کند. یعنی اگر مرد در عقد موقت یا صیغه قبل از وقوع رابطه زناشویی تمام مدت عقد موقت را به زن ببخشد یا بذل مدت کند، موظف است که نصف مهریه را پرداخت نماید.

فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرد

بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد ازدواج، به هر دلیلی قبل از نزدیکی فسخ شود، حق مهریه از زن گرفته می‌شود. با این حال اگر به دلیل ناتوانی جنسی مرد، زن خواستار فسخ قرارداد ازدواج شود، مرد باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید. بر این اساس، اگر زن قبل از رابطه زناشویی از ناتوانی جنسی مرد آگاه شود، این حق را دارد که ضمن نصف شدن مهریه، ازدواجش را فسخ نماید.

383544