ببینید دعوای سرخابی‌ها بالا گرفت!

تصویر ببینید دعوای سرخابی‌ها بالا گرفت!

به گزارش پرسون، مدیران عامل سرخابی دربی را پیش از شروع آن داغ کردند تا سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبر ورزشی باشند.

373868