ویزیت پزشکان ۱۲۰هزار تومانی شد!

تصویر ویزیت پزشکان ۱۲۰هزار تومانی شد!

به گزارش پرسون، رییس سازمان نظام پزشکی گفته اگر الان مطبی بخواهد سرپا بماند باید ویزیت ١٢٠ هزار تومان بشود و با کمتر از این قابل تداوم نیست. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

372434