لحظه ورود صالح آبادی به بانک مرکزی

علی صالح آبادی ظهر امروز با حضور در ساختمان میرداماد فعالیت خود را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی آغاز کرد.
تصویر لحظه ورود صالح آبادی به بانک مرکزی

به گزارش پرسون،

364129