در نشست شورای عالی بیمه؛

اجرای آیین نامه کارمزد نمایندگی ها و کارگزاری ها به تعویق افتاد

در چهارصد و شصت و سومین جلسه شورایعالی بیمه مورخ 1400/07/07 با توافق کلیه اعضا، اجرای آیین نامه 102مربوط به کارمزد نمایندگی ها و کارگزاری های رسمی بیمه به تعویق افتاد.
تصویر اجرای آیین نامه کارمزد نمایندگی ها و کارگزاری ها به تعویق افتاد

به گزارش پرسون، اعضای شورای عالی بیمه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه، در خصوص ضرورت تعویق اجرای آیین نامه یاد شده به اتفاق نظر رسیدند.

بر اساس این گزارش شورای عالی بیمه پس از استماع گزارش بیمه مرکزی درباره تقاضای تشکل های صنفی نمایندگان بیمه و سندیکای بیمه گران ایران در خصوص آیین نامه شماره 102 "کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه"، مقرر کرد؛ اجرای آئین‌‎نامه مذکور به منظور انجام بررسی‌های بیشتر در خصوص آثار آن بر تنظیم و توسعه بازار بیمه به تعویق بیافتد و تا آن زمان، آیین نامه شماره 83 معتبر خواهد بود.

363634